תקנון תנאי השימוש - Book-Online

ברוכים הבאים לאתר https://www.b-on.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי שו.ל.א אינטראקטיב ע.פ 300441425 (להלן: "מפעיל האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר.  

השימוש בשירותים מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
  1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
  2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר. 
  4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  5. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא. 
  6. מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  8. האתר מציע שירותי מערכת ניהול יומן הזמנות אירוח למתחמי אירוח כגון : וילות, צימרים, קראוונים וכו' (להלן: "המערכת").
  9. המערכת  מוכרת ומאושרת על ידי רשות המיסים לפי התקנות לניהול ספרים.

 2. הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר
  1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה  אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר.
  2. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  3. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  4. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  5. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  6. מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  7. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
  8. מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  9. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך, לרבות נזק בגין ביקורת ע"י רשות המיסים בעקבות תקלה זמנית , או שינויים נדרשים ע"י רשות המיסים אשר  עדיין לא נתמכים במערכת.
  10. מפעיל האתר לא יהיה אחראי על דיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או כל אמצעי אחר אשר יהיה זמין במערכת בכל הקשור לשימושי המערכת.
  11. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע להפצת דואר אלקטרוני ו/או SMS מסוג “דואר ספאם” בהתאם להגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008 אשר בוצע מהמשתמש ללקוחותיו.
  12. במידה וייגרם נזק למפעיל האתר הקשור להפצת "דואר ספאם" מכל סוג שהוא בעקבות שימוש כלשהו של המשתמש במערכת במישרין ו/או בעקיפין, אם באופן טכני ו/או באופן חוקי ומשפטי, המשתמש מתחייב לשאת באחריות מלאה בנזק, ובהתאם לשפות ולפצות את מפעיל האתר בעבור הנזק שייגרם.
  13. מפעיל האתר לא יישא באחריות על כל תוכן ו/או מידע ו/או פלט כלשהו הנובע מהשימוש במערכת ובאתר, השימוש באתר ייעשה אפוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  14. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

 3. אודות המערכת
  1. המערכת מבוססת אינטרנט, מערכת ניהול עבור מתחמי אירוח.
  2. במערכת ישנן כמה אפשרויות : ניהול יומן הזמנות, ניהול לקוחות, הפקת חשבוניות וקבלות, חיבור לסליקת אשראי, הקמת כרטיס ביקור דיגיטלי, הטמעת מודול הזמנות "און ליין" ופיצ'רים נוספים.
  3. המערכת מספקת מגוון דוחות הקשורים להזמנות, הכנסות, חשבוניות אשר הופקו, חיובי סליקה שבוצעו וכו'.
  4. באמצעות הרשמה מהירה הכוללת הזנת פרטים כגון : שם מלא, שם העסק כתובת, מייל , שמות יחידות האירוח, סוג העוסק (פטור/מורשה/חברה) + מספר העוסק מורשה / ח.פ, ניתן יהיה להתחבר למערכת.
  5. יודגש כי נתוני המידע של המשתמש במערכת (נתונים אשר המשתמש מזין ) מצויים ו/או יישמרו במערכת, מפעיל האתר עושה ויעשה את מירב המאמצים וינקוט את האמצעים הדרושים לאבטחת המידע באתר , אך מפעיל האתר  אינו אחראי במקרה של דליפת נתונים ו/או פריצה ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
  6. במידה ותהיה תקופת ניסיון  לשירותי המערכת, תקופת הניסיון כפי שתופיע באתר באותה העת תהיה ללא תשלום, לאחר תום תקופת הניסיון המשתמש יחויב בתשלום.
  7. התשלום עבור השירותים הינו תשלום חודשי אשר מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל את המנוי בהודעה למפעיל האתר, ביטול העסקה ייכנס לתוקפו בסוף החודש אשר בו ניתנה ההודעה.
  8. במידה והופסקה ההתקשרות, מפעיל האתר ישמור את המידע למשך 7 שנים, לפי האמור בתקנות ניהול ספרים.
  9. מחירי השירותים במערכת יפורטו באתר בהתאם לכמויות יחידות האירוח הרשומות במערכת , ההרשאות וכן שימוש בפיצ'רים מעבר לבסיס במערכת, בהתאם לצורכי המשתמש.
  10. המשתמש מצהיר כי ניתנת לו זכות השימוש  בלבד בשירותי המערכת באתר, לרבות בכרטיס, וזאת בכפוף לתנאי הרכישה ולזמן מוגבל.
  11. מפעיל האתר יעשה ככל שביכולתו לספק שירותים זמינים, תקינים ורציפים, יחד עם זאת, ייתכן כי יהיו תקלות אשר אינן בשליטת מפעיל האתר ו/או ייתכן כי מפעיל האתר יבצע שיפורים ותחזוקה  , שיפורים אלו יחולו באופן אוטומטי וזאת ללא מתן התראה ו/או דרישת אישור מאת המשתמש , בעקבות כך ייתכן כי המערכת לא תהיה זמינה (לזמן סביר) והדבר לא יהווה עילה למתן פיצוי ו/או שיפוי ו/או ביטול עסקה ומפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר כתוצאה מכך.
  12. מפעיל האתר  רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.
  13. מפעיל האתר רשאי ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את המערכת מעת לעת, לרבות שינויי עיצוב, ממשקים, היקף, גישה, זמינות של שירותים וכל היבט אחר הקשור למערכת ולאופן השימוש במערכת. כל זאת ללא התחייבות מצד מפעיל האתר על מתן הודעה מראש.
  14. מחירי השירותים הקובעים הינם רשומים ליד כל שירות המופיע באתר, מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי המסלולים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
  15. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן.
  16. חשבונית מס/חשבונית קבלה לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

 4. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר
  1. על מנת לבצע רכישה באתר יהיה עליך למסור פרטים כגון : שם מלא, , דוא"ל, טלפון, וכיו"ב.
  2. מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.
  3. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  4. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
  5. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  6. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית.
  7. במידה והרכישה בוצעה באשראי, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  8. על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ו/או העברה בנקאית.
  9. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.
  10. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
  11. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 5. התחייבויות המשתמש
  1. בעת העלאת תכנים לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
  2. המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות הקנייניות וכן בעל זכויות היוצרים כהגדרתם בחוק זכויות יוצרים, התשס”ח–2007 בכל כיתוב, תמונה, לוגו ופרסום על גבי המסמכים שהעביר ו/או ע”ג כל מסמך אחר שיופק ע”י המערכת עבור המשתמש וכן בכל זכות קניינית אחרת.
  3. על המשתמש להעלות ולפרסם  תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמשים  לפרסם את התכנים הבאים:
  4. כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
  5. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
  6. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
  7. כל תוכן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או כל קניין רוחני אחר של צד ג';
  8. מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שהועלה לאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות בכל עת שימצא כי הפר המשתמש את תנאי המסמכים המחייבים או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים, במפעיל האתר או במי מטעמו.
  9. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות הקניין בין עם של מפעיל האתר ובין אם של צד ג' ויפצה את מפעיל האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו בעניין זה.
  10. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מתחייב לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות – תשמ"א 1981 וכן בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בנושאי "ספאם" ו"דיוור ישיר". המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של  הוראות חוקים אלו , ויפצה את מפעיל האתר על כל דרישה או תביעה שתוגש נגדו בעניין זה.
  11. המשתמש מתחייב ומצהיר כי הוא מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במערכת ו/או פרסומים אסורים ו/או כל דבר אחר אשר אסור עפ"י חוק.

 6. שיתופי פעולה עם ספקים צד שלישי
  1. כחלק מהשירות , המערכת רשאית להציע לשלב שירותים נוספים במסגרת שיתופי פעולה עם ספקים צד שלישי ו/או התממשקות ואינטגרציות לספקים צד שלישי במסגרת הרישום והפעלת השירותים הנוספים, אם באופן עצמאי על יד המשתמש ו/או בשמו, המשתמש מאשר ומסכים שפרטיו (הרלוונטיים) יועברו לצד ג' ספק צד שלישי ויישמרו אצלו, ועל כן מפעיל האתר  לא אחראי לשימושים אשר ייעשו במידע של המשתמש  על ידי צד שלישי והכל במסגרת תנאי השירות שצד ג' מספק למשתמש.
  2. שירותים אלו מסופקים ע"י צד ג' בלבד והתשלום לאותם ספקים נגבים על ידם בלבד, למפעיל אתר לא תהיה כל אחריות ישירה ו/או עקיפה בקשר לשירותים המסופקים ע"י צד ג', על המשתמש לקרוא היטב את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכן את תנאי ההזמנה של צדדי ג' אלו  ולוודא כי הוא אכן מבין את תנאי העסקה, המשתמש מוותר מראש על כל טענה בגין שירותים הניתנים ע"י צד ג' כלפי מפעיל האתר.
  3. השירותים הנוספים אינם חובה לשימוש ואינן כחלק מהשירות הבסיסי אשר מפעיל האתר מספק, באפשרות המשתמש  לקבל או לא לקבל את תנאי השירותים ובהתאם להשתמש או לא להשתמש בשירותים של צד שלישי כזה או אחר.
  4. התנתקות והפסקת שירות ממערכת האתר אינה קשורה להתנתקות משירותיו של צד שלישי, ובמידה ותבוצע התנתקות כלשהי, באחריות המשתמש לבצע לוודא התנתקות מאותם ספקים צד שלישי בהתאם לתנאים אשר מוגדרים בתנאי השימוש שלהם.
  5. מטרת שיתופי פעולה הן להקל תהליכי עבודה של המשתמש  ולספק שירותים נוספים משלימים על פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר ולכן מפעיל האתר ועל כן רשאי להפסיק שיתופי פעולה לפי ראות עיניו, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בשינויים או בכל תוצאה / הפסד אשר תיגרם בעקבות הפסקת שיתוף פעולה עם ספק צד שלישי.
  6. המשתמש מאשר שידוע לו כי צד שלישי יכול לשנות את תנאי ההתקשרות עימו ו/או מדיניות הפרטיות שלו ו/או המחירון שלו, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בשינויים או בכל תוצאה / הפסד אשר תיגרם בעקבות פעולות אלו כלפי מפעיל האתר.
  7. המשתמש מאשר שידוע לו כי צד שלישי יכול להפסיק את שירותיו, חלקם ו/או במלואם, ו/או להפסיק את שיתוף הפעולה מצידו, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בשינויים או בכל תוצאה / הפסד אשר תיגרם בעקבות פעולות אלו כלפי מפעיל האתר.

 7. ביטול עסקה והפסקת שירות
  1. יודגש ויובהר מעתה כי חוק הגנת הצרכן אינו חל מכיוון ששירותי האתר פונים ללקוחות עסקיים בלבד.
  2. התשלום עבור השירותים הינו תשלום חודשי אשר מתחדש מדי חודש, ניתן לבטל את המנוי בהודעה למפעיל האתר, ביטול העסקה ייכנס לתוקפו בסוף החודש אשר בו ניתנה ההודעה.
  3. מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.
  4. בכל מקרה בו בוטל השירות ו/או הופסק השירות, הן ע"י המשתמש והן ע"י מפעיל האתר, המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה מפעיל האתר לכל סוג של נזק שייגרם לו כתוצאה מהפסקת השירות.

 8. שירות לקוחות
  1. שעות פעילות מוקד שרות משתמשות בטלפון, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' בין שעות : 
   10:00  עד 18:00 במייל בכתובת : info@b-on.co.il.
  2. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.

 9. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את  עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, למעט החומרים המועלים ע"י המשתמש, שייכות למפעיל האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  2. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנה ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.
  4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  6. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
  7. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתן למפעיל האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 10. הפסקת שימוש ושיפוי
  1. מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  3. המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  4. מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על השירותים בין מועד פרסום השירות לבין מועד הרכישה, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים לא יתבצע חיוב עתידי , יובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין שירותים אשר ניתנו עד למועד הביטול ע"י מפעיל האתר.

 11. המחאת זכויות וחובות
  1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו  ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  2. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 12. שימושים אסורים
  1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
  2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
  3. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 13. סמכות שיפוט
  1. בכל מחלוקת ו/או סכסוך בין מפעיל האתר למשתמשיו, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בקריות (צפון).

 14. תנאים נוספים
  1. תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.